Friday, May 26, 2006

 

เหลียวหลัง กยศ. แลหน้า กรอ. อนาคตเพื่อการศึกษาไทย


จากการเสวนา “เหลียวหลัง กยศ. แลหน้า กรอ. อนาคตเพื่อการศึกษาไทย” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นักวิจัยจากทีดีอาร์ไอ เผยถึงการประเมินนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า จากการศึกษาสรุปได้ว่า กยศ.มีส่วนช่วยให้ค่าใช้จ่ายการศึกษาของรัฐกระจายไปยังครัวเรือนรายได้ต่ำได้ดีพอสมควร และไม่พบว่าช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีความเสี่ยงของการได้รับเงินกู้ ส่วนเพดานเงินกู้ก็ต่ำเกินไป ไม่จูงใจให้นักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำตัดสินใจเรียนต่อมหาวิทยาลัย ทั้งสัดส่วนผู้มาชำระหนี้ กยศ.ไม่ตรงตามเวลาค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการติดตามทวงหนี้ในระดับต่ำ และยังพบว่าระบบการดำเนินการของ กยศ.เปิดช่องทางให้สถานศึกษาบางแห่งนำเงินกู้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ สำหรับบทเรียนจาก กยศ.สู่ กรอ.เชิงนโยบายนั้น รัฐควรเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน โดยใช้ ต้นทุนทางการเงินต่ำ กรอ.ควรวางกลไกตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้ยืมอย่างรัดกุม ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกติดตามการชำระหนี้คืน และควรวางกลไกติดตามและประเมินผลโครงการล่วงหน้า ด้าน ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า การกู้ กรอ.ในปีนี้ ตนพยายามชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจว่า หากผู้ปกครองที่มีฐานะทางการเงินดี ไม่อยากให้มากู้ กรอ. เพราะจะเป็นภาระให้ลูกหลานในอนาคต แม้ว่า กรอ.จะเปิดกว้างให้ทุกคนกู้ก็ตาม สำหรับเงินที่ใช้ใน กรอ.ปีนี้ ที่ได้รับงบฯจำนวน 4,800 ล้านบาท แต่ยังต้องการเพิ่มอีก 4,300 ล้านบาทนั้น ข้อสรุปสุดท้ายคือ กยศ.จะโอนเงินให้ กรอ.ยืมใช้ก่อน 4,300 ล้านบาท โดยในปีนี้ กยศ.มีเงินจากงบประมาณแผ่นดิน 25,000 ล้านบาท และเงินที่ได้รับคืนจากผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระคืนอีก 2,000 ล้านบาท จึงคิดว่ามีเงินให้ กรอ.นำ ไปใช้ก่อนได้ จนกว่า กรอ.จะมี พ.ร.บ.ของตนเอง ซึ่งจะทำให้ กรอ.สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆได้ รวมทั้งออกพันธบัตรหาเงินมาใช้ได้ น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า กรอ.มีส่วนที่คล้ายคลึงกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค คือ รัฐต้องทุ่มเงินให้จำนวนมาก ซึ่งทุ่มเท่าไรก็หมด แต่ กรอ.ยังได้เงินหมุนเวียนคืน อีกทั้งไม่สามารถเลิกโครงการได้ หากบริหารจัดการไม่ดีหรือรัฐไม่มีเงินสนับสนุนพอ จะทำให้กลายเป็นต้นไม้ตายซาก ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ ส่วนรัฐบาลก็ละลายเงินในแม่น้ำโดยเปล่าประโยชน์.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?