Tuesday, June 13, 2006

 

วอนนศ.ไม่ขาดแคลนจริงอย่ากู้กรอ.

วอนนศ.ไม่ขาดแคลนจริงอย่ากู้กรอ.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า หลังจากที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 4,600 ล้านบาท มาใช้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ประสานไปยังกระทรวงการคลัง และ กยศ.ให้จัดส่งงบสำรองจ่ายร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมด ที่คาดว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะให้นักศึกษากู้ยืมจากกองทุน กรอ.เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่อง ที่มหาวิทยาลัยประสบอยู่โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของกรมสรรพากร ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการตามเก็บหนี้กองทุน กรอ.ที่จะต้อง เตรียมระบบ เนื่องจากหลังเปิดภาคเรียนอาจจะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนใจไม่กู้เงิน กรอ. “จากการติดตามข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐมีนักศึกษาแสดงความจำนงต้องการกู้เงิน กรอ.ประมาณร้อยละ 60-80 ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 60-90 คิดเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควร แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลได้รับความสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่ามีนักศึกษาที่อยู่ในฐานะที่สามารถจ่ายเงินค่าเล่าเรียนได้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมมากู้เงิน กรอ.มากขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อการดูแลนักศึกษาให้ได้ทั่วถึง ดังนั้นอาจจะต้องมาพิจารณากำหนดนโยบายให้ชัดเจนขึ้น และสร้างความเข้าใจว่านักศึกษาควรตัดสินใจกู้เงิน กรอ.ตามความจำเป็น ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะไม่ใช่เงินได้เปล่าแต่ต้องใช้คืนเมื่อมีรายได้” รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

Friday, June 09, 2006

 

ครม.ไฟเขียวใช้เงิน"กยศ."สมทบ"กรอ."


-เตรียมให้นศ.รุ่นแรกกู้กว่า 9 พันล.-พร้อมรณรงค์เด็กมีฐานะจ่ายสด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้โอนย้ายงบประมาณราบจ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บางส่วนไปใช้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เนื่องจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ให้กองทุน กรอ. แล้วประมาณ 4,800 ล้านบาท คาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะให้นักศึกษาระดับ ปวสง,อนุปริญญา,และปริญญาตรีชั้นปีที่1 ได้กู้ยืมเรียนในปีการศึกษา 2549 นี้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้จำนวนเท่าไร เพราะยังต้องรอข้อมูลการกู้ยืมของนักศึกษาว่าจะมีจำนวนเท่าใด อย่างไรก็ตามเบื้องต้นนี้ได้เตรียมเงินจากกองทุน กยศ. มาสมทบให้อีกประมาณ 4,600 ล้านบาท "ในการโอนงบประมาณดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยอำนาจของสำนักงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2549 มาตรา 28 ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำให้ ศธ. ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงผลแตกต่างและข้อดีข้อเสียระหว่างการกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. กับการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และต้องกำหนดกรอบการขอกู้ยืมให้มีความเหมาะสม และอยู่ในวงเงินที่กองทุน กรอ. ได้รับโอนมาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน กยศ.ภายหลัง" นายจาตุรนต์กล่าว ผู้สื่อข่าวรรายงานว่า นพ.ธาดา มาร์ติน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ได้ทำหนังสือถึงนายจาตุรนต์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา มีใความระบุว่า เห็นด้วยกับแนวทางการโอนงบประมาณจากกองทุน กยศ. มาใช้ในกองทุน กรอ. แต่ในระยะยาวควรจะต้องมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกองทุน กรอ. ซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ส่วนเรื่องการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงความแตกต่างและผลดีผลเสียในการชำระเงินค่าเล่าเรียนเองกับการกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. รวมทั้งการกำหนดกรอบการขอกู้ยืมให้เหมาะสมและอยู่ในวงเงินที่กองทุน กรอ. รองรับได้ใน้น จะมีการประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกองทุนกรอ. ในการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมให้อยู่ในกรอบ นอกจากนี้ จะมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาและนักศึกษาเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้ การปรับมูลค่าหนี้ของยอดเงินกู้ตามอัตราเงินเฟ้อ วิธีการคำนวณหนี้เงินกู้ ภาระการชำระเงินคืน และระยะเวลาชำระคืน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางการเงินได้ชำระค่าเล่าเรียนเอง โดยไม่ต้องมากู้เงินกองทุน กรอ. ทุกคนที่มา: นสพ.มติชนรายวัน วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549

This page is powered by Blogger. Isn't yours?